日本国憲法前文

 他のブログでも既に紹介済みですが、Seesaaブログの折り返し処理を確認するために転載します。
 さういへば、何かと例文になる日本国憲法前文って、歴史的仮名遣ひで書かれてゐるんですよね。 字音仮名遣ひもルビで振ってみました。 字音仮名遣ひを確認するには、「漢字音読道具」をどうぞ。
==========
日本国民(ニホンコクミン)は、 正当(セイタウ)選挙(センキョ)された国会(コックヮイ)における代表者(ダイヘウシャ)(ツウ)じて行動(カウドウ)し、 われらとわれらの子孫(シソン)のために、 諸国民(ショコクミン)との協和(ケフワ)による成果(セイクヮ)と、 わが(クニ)全土(ゼンド)にわたつて自由(ジイウ)のもたらす恵沢(ケイタク)確保(カクホ)し、 政府(セイフ)行為(カウヰ)によつて(フタタ)戦争(センサウ)惨禍(サンクヮ)(オコ)ることのないやうにすることを決意(ケツイ)し、 ここに主権(シュケン)国民(コクミン)(ソン)することを宣言(センゲン)し、 この憲法(ケンパフ)確定(カクテイ)する。 そもそも国政(コクセイ)は、 国民(コクミン)厳粛(ゲンシュク)信託(シンタク)によるものであつて、 その権威(ケンヰ)国民(コクミン)由来(ユライ)し、 その権力(ケンリョク)国民(コクミン)代表者(ダイヘウシャ)がこれを行使(カウシ)し、 その福利(フクリ)国民(コクミン)がこれを享受(キャウジュ)する。 これは人類普遍(ジンルイフヘン)原理(ゲンリ)であり、 この憲法(ケンパフ)は、 かかる原理(ゲンリ)(モトヅ)くものである。 われらは、 これに(ハン)する一切(イッサイ)憲法(ケンパフ)法令(ハフレイ)(オヨ)詔勅(セウチョク)排除(ハイヂョ)する。
日本国民(ニホンコクミン)は、 恒久(コウキウ)平和(ヘイワ)念願(ネングヮン)し、 人間相互(ニンゲンサウゴ)関係(クヮンケイ)支配(シハイ)する崇高(スウカウ)理想(リサウ)(フカ)自覚(ジカク)するのであつて、 平和(ヘイワ)(アイ)する諸国民(ショコクミン)公正(コウセイ)信義(シンギ)信頼(シンライ)して、 われらの安全(アンゼン)生存(セイゾン)保持(ホヂ)しようと決意(ケツイ)した。 われらは、平和(ヘイワ)維持(ヰヂ)し、専制(センセイ)隷従(レイジュウ)圧迫(アッパク)偏狭(ヘンケフ)地上(チジャウ)から永遠(ヱイヱン)除去(ヂョキョ)しようと(ツト)めてゐる国際社会(コクサイシャクヮイ)において、 名誉(メイヨ)ある地位(チヰ)()めたいと(オモ)ふ。 われらは、 全世界(ゼンセカイ)国民(コクミン)が、 ひとしく恐怖(キョウフ)欠乏(ケツバフ)から()かれ、 平和(ヘイワ)のうちに生存(セイゾン)する権利(ケンリ)(イウ)することを確認(カクニン)する。
われらは、 いづれの国家(コッカ)も、 自国(ジコク)のことのみに専念(センネン)して他国(タコク)無視(ムシ)してはならないのであつて、 政治道徳(セイヂダウトク)法則(ハフソク)は、 普遍的(フヘンテキ)なものであり、 この法則(ハフソク)(シタガ)ふことは、 自国(ジコク)主権(シュケン)維持(ヰヂ)し、 他国(タコク)対等関係(タイトウクヮンケイ)()たうとする各国(カッコク)責務(セキム)であると(シン)ずる。
日本国民(ニホンコクミン)は、 国家(コッカ)名誉(メイヨ)にかけ、 全力(ゼンリョク)をあげてこの崇高(スウカウ)理想(リサウ)目的(モクテキ)達成(タッセイ)することを(チカ)ふ。
==========
ローマ字版です。
==========
Nihon-kokumin 'wa, seitøu ni senkyo sareta kokk'ai ni okeru daihyöusha 'o tsuu-jite køudou shi, wareta to warera no shison no tame ni, shokokumin to-no kyö''uwa ni yoru seik'a to waga kuni zendo ni watatte jiyüu no motarasu keitaku 'o kakuho shi, seifu no køu'i ni yotte futatabi sensøu no sank'a ga okoru koto no nai yøu ni suru koto 'o ketsui shi, koko ni shuken ga kokumin ni son-suru koto 'o sengen shi, kono kenpø''u 'o kakutei suru. Somosomo kokusei 'wa, kokumin no genshuku na shintaku ni yoru mono de atte, sono ken''i 'wa kokumin ni yurai shi, sono kenryoku 'wa kokumin no daihyöusha ga kore 'o køushi shi, sono fukuri 'wa kokumin ga kore 'o kyøuju suru. Kore 'wa jinrui-fuhen no genri de ari, kono kenpø''u 'wa, kakaru genri ni motodzuku mono de aru. Warera 'wa, kore ni han-suru issai no kenpø''u, hø''urei oyobi shöuchoku 'o haidjo suru.
Nihon-kokumin 'wa, koukyüu no heiwa 'o neng'an shi, ningen-søugo no k'ankei 'o shihai suru suukøu na risøu 'o fukaku jikaku suru no de atte, heiwa 'o ai-suru shokokumin no kousei to shingi ni shinrai shite, warera no anzen to seizon 'o hodji shiyou to ketsui shita. Warera 'wa, heiwa 'o 'idji shi, sensei to reijuu, appaku to henkyö''u 'o chijøu kara 'ei'en ni djokyo shiyou to tsutomete 'iru kokusai-shak'ai ni oite, meiyo aru chi'i 'o shimetai to omo''u. Warera 'wa, zensekai no kokumin ga, hitoshiku kyoufu to ketsubø''u kara nokare, heiwa no uchi ni seizon suru kenri 'o yüu-suru koto 'o kakunin suru.
Warera 'wa, idzure no kokka mo, jikoku no koto nomi-ni sennen shite takoku 'o mushi shite 'wa naranai no de atte, seidji-døutoku no hø''usoku 'wa, fuhenteki na mono de ari, kono hø''usoku ni shitaga''u koto 'wa, jikoku no shuken 'o 'idji shi, takoku to taitou-k'ankei ni tatøu to suru kakkoku no sekimu de aru to shin-zuru.
Nihon-kokumin 'wa, kokka no meiyo ni kake, zenryoku 'o agete kono suukøu na risøu to mokuteki 'o tassei suru koto 'o chika''u.
  • 権威 → ケンヰ → kenqwi → ken''i
==========